Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:30

ul. Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

telefon: +48 605 614 182

e-mail: teczowypromyk@wp.pl
facebook.com/teczowypromyk


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2G lok.3U

15-345 Białystok

telefon: +48 793 303 940

 e-mail: teczowypromyk@wp.pl 

facebook.com/teczowypromyk1


Obowiązek informacyjny

                                      Zajęcia terapeutyczne:

 

                                                                                                  MUZYKOTERAPIA

O korzystnym wpływie muzykoterapii świadczą pełnione przez nią funkcje:

 • usprawnia i kompensuje utraconą sprawność psychoruchową,
 • uczy samoakceptacji, łagodzi lęk i niepokój, uczy rozwiązywania problemów,
 • wspomaga indywidualny rozwój, budzi kreatywność,
 • pobudza emocje, dostarczając pozytywnych przeżyć,
 • ułatwia nawiązywanie kontaktów interpersonalnych,
 • motywuje, rozwija zainteresowania.

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia polegają na usprawnianiu fizycznym i psychicznym poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mających na celu wszechstronny rozwój dziecka, rozwijających kompetencje komunikacyjne dziecka. W czasie zajęć wykorzystywane są następujące techniki terapeutyczne: zabawy manipulacyjne, tematyczne, relacyjne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe z elementami rytmiki, naukę czynności życiowych, trening umiejętności społecznych.

 


 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI REALIZOWANE W RAMACH

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 to intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny, społeczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Zakres oddziaływań obejmuje także pomoc i wsparcie udzielane rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program pracy z dzieckiem.
 


 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Składają się na nie ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych warg i języka, mające na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia. Ćwiczenia oddechowe, które pogłębiają i wydłużają fazę wydechową, rozruszają przeponę, zapobiegają takim zjawiskom jak mówienie na wdechu, zapobiegają „kolizji” między rytmem oddychania, a strukturą wypowiedzi. Terapia logopedyczna obejmuje także ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia słuchowe, wspomaganie rozwoju mowy za pomocą rytmogestów, które uwydatniają rolę samogłosek, poprawiają ogólną wyrazistość mowy, jej płynność i melodię. Wprowadzane są także elementy komunikacji alternatywnej, które nie ograniczają się tylko do nauczenia dziecka znaczenia symboli zastępujących słowa, ale rozwijają potrzebę porozumiewania się, pomagają zrozumieć do czego służy komunikacja i kiedy warto ją wykorzystywać. Metody pracy logopedycznej są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 


 

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 Są to zajęcia, na których terapeuta inicjuje ukierunkowaną zabawę dzięki czemu dziecko ma przekonanie, że współtworzy razem z nim zajęcia. Cel zajęć sprowadza się do tego, by pomóc w prawidłowym rozwoju odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) a także wewnętrzne, czyli te płynące z własnego ciała (zmysł równowagi i propriocepcji, czyli czucia głębokiego). Podczas zabawy dostarczane są te bodźce, których dziecko najbardziej potrzebuje. Atrakcyjność zajęć wzmacnia dodatkowo fakt, iż odbywają się one w specjalnie dostosowanej sali, w której występują takie sprzęty jak: huśtawki, platformy, hamak, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, oraz materiały różnej faktury niezbędne do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej czy słuchowej.  Atmosfera zajęć podczas terapii SI sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania środowiska, a dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz to nowych zadaniach podnosi swoją samoocenę.
 


INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Sesje z psychologiem dziecięcym najczęściej przybierają formę zabawy lub aktywności fizycznej, np.: rysowanie, śpiewanie, budowanie, odgrywanie ról, odwzorowywanie sytuacji problemowej poprzez figurki i zabawki. Niekiedy wykorzystuje się gry symulacyjne, wykonywanie prac plastycznych, terapię muzyką albo ćwiczenia pantomimiczne czy pracę z ciałem.

Podczas psychoterapii dzieci szczególnie ważna jest pomoc i współpraca ze strony rodziców. Psycholog dziecięcy informuje rodziców o zmianach, jakie przechodzi dziecko, edukuje, jak ze swoim dzieckiem postępować, jakie mogą być przyczyny trudności dziecka oraz jak ich zachowanie wpływa na emocje dziecka.


 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Celem zajęć jest umożliwienie uczestnikom samopoznania, samoakceptacji, poznania i akceptacji innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych. W ramach treningu społecznego dzieci rozwijają samoświadomość i uczą się takich umiejętności jak: samokontrola, skuteczne słuchanie, skuteczna obserwacja, znajomość i rozumienie różnych emocji, zdolność do postrzegania spraw z punktu widzenia kogoś innego, tolerancja, zdolność stosowania odpowiednich strategii rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są następujące metody i techniki pracy z grupą:

 • praca w kręgu i rundki jako technika dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami.
 • burza mózgów aktywizująca grupę i wyzwalająca potencjał twórczy,
 • rysunki i prace plastyczne jako pomoc dzieciom mającymi problemy z werbalizacją,
 • zabawa, która sprawia zadowolenie, radość i przyjemność,
 • ćwiczenia w małych grupach i parach, które dają poczucie bezpieczeństwa dzieciom mającym trudności z wypowiadaniem się w większym gronie,
 • pogadanka umożliwiająca wymianę wiedzy, poglądów, doświadczeń i przeżyć uczuć.